Return to Saturday #123: Vikram, you sly fox

img_4710-1

Pushkar, Rajasthan, India