Return to Saturday #123: Vikram, you sly fox

img_4954

Pushkar, Rajasthan, India