Return to Saturday #123: Vikram, you sly fox

img_4984

Pushkar, Rajasthan, India